Gravitaciono sito

Gravitaciono sito

NAMENA
Namenjeno je za izdvajanje neoljušćenih zrna žitarice, da bi se pahuljice pravile samo iz zdravih oljušćenih zrna.

OPIS RADA
Ram vibracionog sita je vezan preko specijalnih opružnih oslonaca za stabilno postolje. Vibracije prima od ekscentričnog vratila. Podešavanjem opružnih oslonaca mogu se uspostaviti potreban intenzitet i smer vibracija. Iznad nosećeg rama nalaze se još dva međurama sa mogućnošću ukrštenog naginjanja.

Ovi ramovi omogućavaju potrebnu poziciju nagiba poslednjeg rama na kome je pleteno sito na kome se dovode zrna posle ljušćenja, prosejavanja i aspiracije ljuspica i ostalih nusprodukata ljušćenja. Ispod sita nalazi se hauba kroz koju struji vazduh naviše i pomaže podizanje zrna pri vibriranju. Kako su oljušćena zrna lakša od neoljušćenih ona će se brže kretati i nagibom sita usmeravati ka jednom izlazu iz sita. Na drugom kraju sita izlaze neočjušćena zrna koja se vraćaju u ljuštilicu. Između ova dva izlaza postoji još jedan za pomešana oljušćena i neoljušćena zrna koja se vraćaju na gravitacioni sto na ponovno razdvajanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • elektromotor 0,75kW, n=1400 min-1
  • kapacitet 100kg/h

Delovi stola koji dolaze u dodir s žitaricama izrađeni su od nerđajućeg INOX čelika.