Silosi sa automatskim odmeravanjem

Silosi sa automatskim odmeravanjem

NAMENA
Skladištenje žita, kafe, brašna i drugih suvih žitarica i povrća.

OPIS RADA
Ispod izlaza iz silosa postavljen je koš sa postoljem na četiri noge. Noge se naslanjaju na četiri elektronske vage. Otvaranjem izlaznog otvora silosa materijal se pretače u koš. Sabiranjem izmerenih masa na svakoj vagi dobije se ukupna masa u košu. Koš je na točkovima i izvlači se ispod silosa radi pražnjenja.